AI量化投资训练营-基础班

\

导语

AI量化是未来趋势,金融机构对量化方向的人才求贤若渴,存在大量的人才缺失。对于金融知识一片空白的小白来说,难以听懂量化中专业的术语。因此,BigQuant整理了一套适合金融小白的培训课程,精心挑选量化中所需要具备的金融基础知识,为大家打开金融世界的一扇门。点击下方的视接来学习吧

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Nv411z7gt

更多的知识需要个人不断地积累和沉淀,有什么不懂的就来问小Q吧!(完整视频前往b站看,总共有26个视频,记得看完~)


\

Python基础

https://bigquant.com/codeshare/2ccac197-839e-46bf-9a67-2ea6c606e531

Pandas数据分析

https://bigquant.com/codeshare/7e08ab79-ff94-4c43-9a82-03cc4fd53b6e

获取历史数据

https://bigquant.com/experimentshare/bf46d532d74d4d1ba0036266e1238ec0

金融数据读取

https://bigquant.com/experimentshare/18c760bfe8ef432cb8eb48a3aabe15b3

Pandas可视化操作

https://bigquant.com/experimentshare/f020f4f849574041885d7011a9847828

DataFrame绘制

https://bigquant.com/experimentshare/4d8b1015a11d4b439c640932458f2667

Pandas综合运用

https://bigquant.com/experimentshare/a353ac4a892b48b591f6aba86a894c42

\

策略源码

量化数据研究

https://bigquant.com/experimentshare/59938c93932542028e1ac8c90f6b8617

因子构建

https://bigquant.com/experimentshare/6139ef58aef44c069ac2177588c4d989

固定买卖周期逻辑

https://bigquant.com/experimentshare/a980898fcb5249f693e201170f859857

股票配对交易策略

https://bigquant.com/experimentshare/1a3c43d97d404658a303adb1996a2a1a

双均线策略+固定百分比止损

https://bigquant.com/experimentshare/3c022142b8b64bc1980a252e33838927

多因子选股

https://bigquant.com/experimentshare/ac7f3ac8b27d4819b15f1c5a9fbf4cc1

双均线策略

https://bigquant.com/experimentshare/ad413e514abe4fb8b75d0cbffec67b1c

\

文档