PLUS会员

利用神经网络分析股票相关性

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 158 用户

问题

如何利用神经网络分析股票之间的相关性,达到词向量空间的效果?

策略源码

https://bigquant.com/experimentshare/3dae29a664c84984a1ae6c65e62f51e0

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ma411N7KS?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086

\

论文参考

https://github.com/microsoft/qlib https://github.com/AI4Finance-Foundation

标签

神经网络策略源码
评论
  • 过来爬下楼
  • 4_2的模版在哪里? \
  • 4_2的模版在哪里? \
  • 4_2的模版在哪里? \
{link}